NAGS-Nytt    1/2019

Norske Amatørgeologers Sammenslutning


NAGS-Nytt er et skriv til lokalklubbene tilsluttet NAGS, med ulike opplysninger, informasjon og tips som kan være nyttige.

Vi oppfordret klubbstyret til å gi videre informasjonen som kommer i NAGS-Nytt.Landsmøtet i NAGS 2019


Landsmøtet i NAGS legges som kjent i år til Drammen 27. april, som tidligere invitert til 18.januar i år. Kontakt Siw Godø for informasjon: siwbgodo@live.no


Flere innkomne saker skal tas opp på landsmøtet, og enkelte av sakene var oppe på landsmøtet i 2018, men ble ikke behandlet.


Lokallagenes årsmeldinger

Ifølge NAGS vedtekter para 3 skal «foreningene skal innen 1. mars hvert år sende årsmelding med medlemsantall samt en oversikt over det sittende styre til NAGS' landsstyre».

Flere klubber har ikke gjort dette, og oppfordres til å sende inn.


Kunne de som har nyvalgt kasserer i klubbene sende en mail med adresse-endringer til NAGS v/ jonartur@online.no. Det vill gjøre utsendelse av kontingentkravet mye sikrere.


Vestfold geologiforening: presisering og endring til paragraf 6: LANDSMØTET

Dagens ordlyd:

Landsmøtet er NAGS' høyeste organ og består av landsstyret og 2 medlemmer fra hver av de tilsluttede foreninger, minst en fra styret - helst lederen. Hver forening har kun en stemme. Landsstyret har ikke stemmerett.


Følgende tekst ønskes tatt inn videre:

Dette betyr da at de som sitter i Landsstyret IKKE kan representere sine foreninger og benytte seg av stemmeretten til lokalforeningen.


Begrunnelse

Teksten er ønsket forandret for å sikre at styret i landsorganisasjonen skal oppleves som habilt i avstemningssaker.


(Styret mener paragraf 6 går på stemmerett som landsstyrets representanter, og ikke deres evt. funksjon som lokallags representanter. Det er da å forstå slik at VGF ikke bør presisere para 6, men ha et tillegg, der de som sitter i landsstyret ikke kan stemme på vegne av sin lokale forening).Østfold Geologiforening ønsker at NAGS tar opp til behandling et forslag om å avholde landsmøte hvert annet år.


Bakgrunn for forslaget:

Vi blir en mindre og mindre organisasjon og presset på de få som fortsatt vil ta verk i den enkelte forening, blir stadig større. Ved å ha Landsmøtet 2.hvert år blir den enkelte forenings utgifter til delegater mindre, og flere foreninger kan ha råd til å sende utsending. Ved å avholde landsmøte annen hvert år, kan det andre året brukes til andre tiltak, f.eks: - Kurs - Fellesarrangement (familietur med steinleting og sosiale arrangement lagt til sommeren).

Styret i NAGS frem til Landsmøtet i 2020 kan sørge for nødvendige tiltak i forb. med valgordninger og enkelte andre saker som må gjøres om. Kanskje skal alle styrets medlemmer sitte i to år og at hele styret velges på nytt etter 2 år?

 


Østfold Geologiforening vil at det skal åpnes for direkte medlemskap i NAGS.

Vi ønsker at Landsmøtet diskutere dette på dette landsmøtet og, ved tilslutning, be styret i NAGS å undersøke/utrede muligheten for dette.   


Bakgrunn for forslaget:

Det tynnes ut i rekkene av samlere og foreninger legges ned. 

a) For å holde i på medlemmene som opplever at moderforeningen måtte legges ned, og unngå at de «tvinges» til å melde seg inn i andre foreninger, vil det være en stor fordel at enkeltsamlere kan inneha et direktemedlemsskap i NAGS.

b) For samlere fra områder som ikke har en geologiforening i nærheten og som ønsker å være medlem / en del av en landsorganisasjon i forhold til samleretiske regler, fellesskap o.l., vil et direkte medlemskap i NAGS være eneste mulighet.Valgperiode

Det er kommet forslag om at NAGS leder velges for to år om gangen (altså ikke ett som i dag)Buskerud Geologiforening har styrebehandlet følgende saker til landsmøtet:

 

Sak 1

Buskerud Geologiforening ber om at NAGS, v/leder, orienterer/redegjør for paraplyorganisasjonens aktiviteter i det året som har gått og leders tanker for inneværende år.

 

Sak 2

Buskerud Geologiforening ber medlemsforeningene ta stilling til en eventuell avvikling av NAGS som vår paraplyorganisasjon.


Ingen begrunnelse er gitt.


(Styret gjør oppmerksom på paragraf 11 i vedtektene: «Oppløsning av NAGS krever minst 2/3 flertall av de tilstedeværende foreninger på 2 på hverandre følgende landsmøter.»)